• Tillståndsbevis från IVO
  • Ramavtal med över 120 kommuner
Meny meny
pojke-fotboll

Familjehem

Att vara familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn på heltid i ditt hem. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem. Hur länge barnet behöver vara placerat i ett familjehem varierar. En del barn behöver bo i familjehem en kortare period, andra i flera år och vissa under hela sin uppväxt.

Socialtjänsten är alltid ytterst ansvariga för det placerade barnet. Socialtjänsten är vår uppdragsgivare och vi är uppdragsgivare åt familjehemmet. Vi brukar säga att vi är en länk mellan socialtjänsten och familjehemmet.

Vad gör ett familjehem?

Med familjehem menas att du öppnar upp ditt hem för ett barn som av olika anledningar inte kan bo med sin biologiska familj. Som familjehem ansvarar du för barnets dagliga omsorg och ser till att barnet får sina behov tillgodosedda. Det är viktigt att barnet får känna sig inkluderad och delaktig i er familj.
Som familjehem har du kontakt med det placerade barnets barnomsorg/skola, ser till att barnet får hälso- och sjukvård, främjar så att barnet kommer till aktiviteter samt att barnet ges möjlighet till att träffa kompisar. De flesta placerade barn har umgänge med nära anhöriga. Som familjehem får man räkna med att det kan innebära en del körningar till och från dessa umgängen.

Viktiga egenskaper som familjehem

Ni som familj behöver ha tid, tålamod och vara uthålliga. Ni behöver ge barnet kärlek, värme och omsorg. Det är viktigt att tänka på att ett barn som behöver bo i familjehem ofta har varit med om jobbiga och svåra saker och dessutom separerats från sina föräldrar och eventuella syskon och att barnet därför kan utmana vuxenvärlden.

Ni måste kunna avsätta tid för att samarbeta med socialtjänst, skola och barnets nätverk samt ta emot det stöd och den handledning som Cultura familjehems konsulenter erbjuder.

Arvode och omkostnad

När ett barn eller en vuxen blir placerad hos dig utgår en ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel samt en omkostnadsdel. Arvodet är den del som ersätter familjehemmet för det arbete och den tid som uppdraget för med sig.
Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar dock inte till tjänstepension, a-kassa och är inte heller semestergrundande. Som familjehem har man ingen anställning utan betraktas som uppdragstagare.

Omkostnadsersättningen ska täcka de omkostnader som uppkommer i samband med att det kommer en ny familjemedlem tex. mat, personlig hygien, kläder och fritid. Ersättningsnivån fastställs varje år av SKL (Statens kommuner och landsting).

Att vara familjehem till en vuxen (18 år och uppåt)

Anledningarna till att en vuxen person behöver bo i familjehem kan vara många. Det kan handla om en person som tidigare varit på behandlingshem för missbruk men som ännu inte är redo för eget boende, det kan vara en person som har brutit upp från en kriminell livsstil eller någon som har en psykisk ohälsa. Det kan också handla om s.k. skyddsplaceringar, tex. en mor med barn som av olika anledningar behöver leva med skyddad identitet. Den gemensamma nämnaren är dock oftast att oavsett placeringsorsak så behöver och vill dessa människor få en nystart i livet. En trygg tillvaro med stabila vuxna omkring dem som kan vara med och stötta och vägleda dem i vardagen.

Juridiskt blir man i Sverige vuxen när man är 18 år gammal så åldersspannet för vuxenplaceringar kan variera stort och där har man som familjehem givetvis möjlighet att själv påverka vilken typ av ålderskategori och problematik som man är öppen för.

Mer information